PRIVACYVERKLARING KLANTEN


Ingangsdatum: November 2021

Bij Small World Financial Services Group Ltd (Small World) beschermen en respecteren we uw privacy. Daarom voldoen alle verwerkingen in verband met uw persoonsgegevens strikt aan alle vereisten die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aan alle andere toepasselijke lokale voorschriften voor gegevensbescherming.

Wanneer wij Small World diensten aan u leveren, geven wij u ook specifieke aanvullende details over hoe wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken in contractvoorwaarden en/of aanvullende privacy-bekendmakingen.

1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE PRIVACYVERKLARING


Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van Small World of wanneer u contact heeft met Small World, ongeacht waar ter wereld u zich bevindt. In de verklaring beschrijven we hoe Small World en onze providers de informatie die we online en offline over u krijgen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren.

Deze privacyverklaring is bijvoorbeeld van toepassing wanneer u:

• Gebruik maakt van de diensten van Small World, hetzij rechtstreeks, hetzij via onze agenten, mobiele applicaties of websites;
• Interactie heeft met Small World op sociale media of reageert op onze elektronische communicatie; of
• Interactie heeft met Small World of Small World contacteert.

Overeenkomstig de plaatselijke wetgeving proberen wij niet bewust informatie van kinderen of minderjarigen te vragen of te ontvangen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de privacypraktijken van andere bedrijven. Wanneer wij een link naar een website plaatsen keuren wij het beleid en de praktijken van andere bedrijven niet goed.

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Afhankelijk van de aard van deze wijzigingen, zullen wij u informeren via onze schriftelijke communicatie of via onze website. Anders raden wij u aan de huidige versie te controleren die hier beschikbaar is. Indien we wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring zullen we de "Ingangsdatum" bovenaan deze pagina bijwerken.

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE


Small World Financial Services Group Ltd (Small World) is de entiteit verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte persoonsgegevens en andere informatie. Small World omvat onder meer de volgende Europese rechtspersonen:


1. LCC Trans-Envio SPRL
2. Swiss Transfers GmBH
3. Small World FS, Ireland Ltd
4. Small World FS Norway AS
5. Small World FS, Spain SAU (inclusief vestigingen in Ierland, Duitsland, Nederland en Italië)
6. Small World FS, Sweden AB
7. Small World Financial Services Spain S.A.
8. Small World Exchange Services, SLU
9. Trans-Envio, Agencia de Cambios, Unipessoal LDA
10. MoneyGlobe SAS

Indien u vragen heeft over de grondslag waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en de manier waarop we ze gebruiken, kunt u contact opnemen met:

SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES GROUP
Group Data Protection Officer


dpo@smallworldfs.com
Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 13
Pozuelo de Alarcón, Madrid – Spanje (28223)

2. HOE SMALL WORLD UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT


We verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld:


• Direct van u: wanneer u interactie met ons heeft en gebruik maakt van onze diensten. Bijvoorbeeld wanneer (a) u ons of één van onze aangesloten bedrijven of Small World agenten vraagt om geld te sturen of te ontvangen, in te schrijven op eender welke van onze andere producten of diensten of deze te gebruiken; (b) u persoonlijke informatie indient op applicaties of andere formulieren aan ons of onze Agenten (transacties); of (c) u op een andere wijze persoonlijke informatie indient aan ons, onze Agenten of anderen;
Als u informatie over iemand anders verstrekt, verklaart u dat u daar toestemming voor heeft.
• Indirect van een derde: zoals onze zakelijke klanten, overheidsinstanties, consumenten- en kredietinformatiebureaus, openbare databanken, gezamenlijke marketingpartners, platforms voor sociale media en andere derden.

3. WELKE GEGEVENS VERWERKT SMALL WORLD EN VOOR WELK DOEL?


Om te voldoen aan de informatieplicht zoals opgenomen in de AVG, willen wij u zoveel mogelijk informatie geven over de verwerkingen van persoonsgegevens die Small World uitvoert, welke categorieën gegevens we gebruiken en voor welk specifiek doel en legitimatie bij elke verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die wij verzamelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

• Voornaam (of voornamen) en achternaam.
• Adres.
• Telefoonnummer/gsm-nummer.
• E-mail.
• Informatie ter bevestiging van uw identiteit, waaronder onder meer afbeeldingen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
• Transactie-activiteit.
• Bankrekening en betalingsinformatie.
• De producten en diensten die u bij ons heeft en uw gebruik daarvan.
• Het IP-adres van de computer en andere gegevens over online-activiteiten (het domein en de host vanwaar u de verbinding maakt met het Internet, de browser en software van het besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u toegang heeft tot onze website en het adres van de website vanwaar u naar onze website hebt gelinkt wanneer u ons bezoekt).

We gebruiken de gegevens die we over u verzamelen los van elkaar of in combinatie met andere gegevens: (i) wanneer dit nodig is om onze contractuele relatie met u aan te gaan en te onderhouden; (ii) voor onze eigen legitieme belangen om u betere diensten te kunnen verlenen (zoals het beperken van fraude); (iii) wanneer we uw toestemming hebben verkregen (zoals voor bepaalde marketingdoeleinden); of (iv) voor de naleving van de toepasselijke wetgeving.

Daarom hebben wij de verschillende doeleinden en de legitimatie voor de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens gesegmenteerd, zodat het lezen, de duidelijkheid en het begrip ervan worden vergemakkelijkt:


3.1. Om onze contractuele relatie met u aan te gaan en te onderhouden, kunnen we uw gegevens gebruiken om:


• Welke producten en diensten ook te voorzien, te bezorgen en ons bij te staan om deze producten en diensten te voorzien, te beheren en te bezorgen (inclusief geldoverschrijvingen, het beheren en afdwingen van transacties, het beheren van uw klantenrelatie, betaaldiensten en andere Small World producten of diensten).
• Te bevestigen dat u in aanmerking komt voor een dienst waarvoor u een aanvraag heeft ingediend, de door u verstrekte informatie te controleren en de nauwkeurigheid van onze gegevens te behouden, en ons te helpen deze diensten te verbeteren en te ontwikkelen.


3.2. Wij kunnen uw informatie gebruiken om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving overal ter wereld, waaronder:


• Voldoen aan verplichtingen op het gebied van wetgeving, auditing, verzekeringen, veiligheid en regelgeving, inclusief de verplichtingen voorzien voor het opvolgen en voorkomen van het witwassen van geld en gerelateerde criminele of vermoedelijke criminele activiteit;
• Wettelijke rechten of vorderingen vaststellen, uitoefenen of verdedigen en bijstand verlenen bij geschillenbeslechting; of
• Zoals vereist of toegestaan door de wet (zoals het verrichten van zorgvuldig onderzoek naar klanten alvorens hun registratie/aanvragen goed te keuren).

3.3. Om u marketingberichten te sturen en onze diensten te promoten kunnen wij u ook toestemming vragen om:


• U van tijd tot tijd te contacteren per telefoon, post, email of SMS/MMS berichtgeving en doelgerichte of gepersonaliseerde berichtgeving (bijvoorbeeld op sociale media en andere digitale kanalen) met nieuws, offertes, diensten en promoties in verband met de diensten van Small World of onze zakelijke partners;
• U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites, onze e-mails ontvangt of de Small World app gebruikt (wij kunnen u bijvoorbeeld op maat gemaakte advertenties, promoties, aanbiedingen of inhoud sturen).
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze marketingberichten door:
• Uw voorkeuren in verband met marketing bij te werken op uw Small World account;
• Te klikken op de link "afmelden" onderaan een marketing e-mail van Small World;
• Te antwoorden met "STOP" op een tekst- of SMS-bericht; of
• Contact met ons op te nemen via: dpo@smallworldfs.com

Wij zullen zo snel als praktisch mogelijk is op uw verzoek reageren. Gelieve er rekening mee te houden dat het intrekken van uw toestemming geen terugwerkende kracht kan hebben en maximaal 15 dagen (wegens technische redenen) na ontvangst van uw verzoek van kracht zal worden. Wij kunnen u nog steeds mededelingen sturen over transacties of diensten.

3.4. Voor onze legitieme belangen of voor de legitieme belangen van anderen kunnen wij uw informatie gebruiken om diensten te leveren, reclame te maken, onderzoek en analyse uit te voeren en onze fraude- en veiligheidsrisico's te beheren, op de volgende manieren:


• Om uw ervaring en de werking van ons bedrijf te verbeteren, uw voorkeuren, wachtwoorden en andere informatie op te slaan en de activiteit op onze website te volgen;
• Om een beter inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes;
• Om te bepalen of u naar onze site kwam via een banner advertentie of via een gelieerde website;
• Om u informatie te bezorgen specifiek gericht op uw interesses op aanvullende websites, om te bepalen of u hebt gereageerd op onze reclameboodschappen;
• Om fraude- en veiligheidsrisico's te beheren, onder meer om individuele transacties die u via digitale kanalen verricht te controleren en goed te keuren, fraude of criminele activiteiten op te sporen en te voorkomen en/of de veiligheid van uw informatie te waarborgen);
• Om verslag uit te brengen aan kredietbureaus, op gerechtelijke bevelen en bij gerechtelijke onderzoeken;
• Om gegevensanalyses, statistisch onderzoek en rapporten op te stellen;
Indien u een aanvraag indient om een Small World Agent te worden, zullen we de persoonlijke informatie die u ons geeft gebruiken om uw applicatie te overwegen en uw geschiktheid en uw verkiesbaarheid te controleren om een agent te zijn.

4. HOELANG BEWAART SMALL WORLD UW GEGEVENS?


Wij delen u mee dat Small World uw persoonsgegevens verwerkt en bewaart zolang de contractuele relatie bestaat om onze diensten te kunnen leveren, tenzij wij ze langer moeten bewaren op grond van wet- of regelgeving, een rechtszaak of een reglementair onderzoek. Daarom is Small World onderworpen aan de verplichtingen inzake opslag en documentatie.

Zodra onze relatie met u tot een einde is gekomen (bijvoorbeeld na een transactie), of u beslist een transactie te annuleren en niet door te voeren, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen voor een beperkte tijd bewaren, die is berekend afhankelijk van het soort persoonlijke gegevens, en de doeleinden waarvoor we deze informatie opslaan.

Zoals gezegd, wordt de bewaringstermijn voor persoonsgegevens geacht verschillende variaties te vertonen. In ieder geval zal het gaan om het noodzakelijke minimum (bijvoorbeeld afhankelijk van de toepasselijke plaatselijke voorschriften inzake het witwassen van geld en de preventie van terrorisme).

Indien u heeft ingestemd met en toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van mededelingen over Small World, evenals marketingcommunicatie, gepersonaliseerde reclame, studies en onderzoeken in verband met Small World, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren vanaf de datum waarop u zich voor het eerst abonneert tot de datum waarop u verzoekt zich af te melden.

Voor zover de verstrekte persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, zullen deze regelmatig worden gewist of permanent worden geanonimiseerd. Hierbij wordt uw privacy in alle gevallen beschermd, tenzij een beperkte verdere verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om een rechtsvordering in te stellen/te beantwoorden of voor aanvullende doeleinden, zoals hierboven beschreven.

5. HOE SMALL WORLD UW GEGEVENS DEELT EN VERSTREKT


Wij kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie alleen delen met uw toestemming of zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals:

• We kunnen persoonsgegevens delen met en verstrekken aan bedrijven van de Small World groep, zoals de volgende:
• LCC Trans-Sending Ltd
• LCC Trans-Envio SPRL
• Choice Money Transfer Inc
• Small World Financial Services (Canada) Limited
• Swiss Transfers GmBH
• Small World Financial Services, Africa SA
• Small World Financial Services Ireland Ltd
• Small World Financial Services Norway AS
• Small World Financial Services Spain SAU (inclusief vestigingen in Ierland, Duitsland, Nederland en Italië)
• Small World Financial Services Denmark ApS
• Small World Financial Services Sweden AB
• SW Brasil Serviços Financeiros e Turismo Ltda
• Small World Exchange Services Spain SLU
• Trans-Envio, Agencia de Cambios, Unipessoal LDA
• MoneyGlobe SAS


• Onze leveranciers die ons diensten verlenen met betrekking tot informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, zoals websitehosting, datacenters en cloudcomputing
• Onze leveranciers die ons, indien vereist of toegestaan door de wet, helpen met het uitvoeren van antecedentenonderzoek, in het bijzonder de wet- en regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, het verwerken van transacties, het valideren van klanteninformatie en het helpen voorkomen van schulden, fraude, diefstal of verlies;
• Correspondentbanken en niet-banken die betalingen aan begunstigden verwerken;
• Andere derden in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, aanstelling, overdracht naar een andere verdeling van ons bedrijf, activa of aandelen, of in een faillissement of soortgelijke procedure; en
• Wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, veiligheidsinstanties of andere financiële entiteiten, indien vereist of toegestaan door de wet, in het bijzonder wetten ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.


We kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte, zoals naar de VS of het VK (waar onze belangrijkste operationele datacenters zich bevinden) om de activiteiten van ons bedrijf uit te voeren, transacties te verwerken en u onze producten of diensten te leveren. Ongeacht waar wij uw informatie verwerken, zullen wij de nodige stappen ondernemen (zoals het opnemen van standaardcontractbepalingen, gegevensverwerkingsovereenkomsten en aanvullende contractuele bescherming) om te zorgen voor een passend beschermingsniveau voor uw informatie in andere landen buiten de EER, waaronder de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder ruim is dan in de EER.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN?


U kunt de volgende rechten uitoefenen (voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat):


• Recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren. Op elk moment kan u ons contacteren om te vragen welke informatie we over u hebben, alsook waarom we die informatie hebben, wie toegang heeft tot de informatie en waar we de informatie hebben verkregen. Indien uw verzoeken om toegang ongegrond of buitensporig zijn, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten.
• Het recht om informatie die we over u hebben te verbeteren en te actualiseren. Indien de gegevens die we over u hebben oud, niet compleet of niet correct zijn, kan u Small World informeren en zullen uw gegevens worden geactualiseerd.
• Het recht om de informatie te laten verwijderen. Indien u van mening bent dat we uw gegevens niet langer zouden moeten gebruiken of dat we onwettig gebruik maken van uw gegevens, kan u vragen om de gegevens die we hebben te laten wissen. Wanneer we uw verzoek ontvangen, zullen we bevestigen of uw gegevens zijn gewist of u de reden meedelen waarom ze niet kunnen worden gewist.
• Het recht op beperking van en/of bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens. Na ontvangst van dit verzoek nemen wij contact met u op en vertellen u of wij in staat zijn hieraan te voldoen of integendeel wij legitieme gronden/wettelijke verplichtingen hebben om uw gegevens te blijven verwerken.
• Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om te vragen dat uw gegevens worden overgedragen naar een andere Gegevensbeheerder.
Om uw rechtsverzoek uit te oefenen is het mogelijk dat Small World uw identiteit moet verifiëren om uw veiligheid te vrijwaren en uw persoonsgegevens en andere informatie te beschermen.

Indien u een klacht wenst in te dienen over de wijze waarop Small World uw persoonsgegevens en andere informatie verwerkt, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

Group Data Protection Officer
dpo@smallworldfs.com
Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 13
Pozuelo de Alarcón, Madrid – Spanje (28223)

Als u van mening bent dat wij u geen bevredigend antwoord hebben gegeven op uw verzoek om een recht uit te oefenen of klacht in te dienen, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

 

LAND GEGEVENSBESCHERMING
TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT
SPANJE


Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Ga naar www.aepd.es voor meer informatie.

VERENIGD KONINKRIJK

Information Commissioner's Office (ICO)

Ga naar https://ico.org.uk/ voor meer informatie.


FRANKRIJK

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

Ga naar https://www.cnil.fr/en/home voor meer informatie.

 

 Ter informatie: onze leidende toezichthoudende autoriteit binnen de Europese Unie (EU) is het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos - AEPD).

 

 

We gebruiken cookies om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden en om te begrijpen hoe u onze site gebruikt. Door op "Accepteren" te klikken, accepteert u deze cookies. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen - en er meer over te weten komen - door te volgen deze link.