Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Omhoog

SWFS Website Terms and Conditions

Small World Financial Services Group ('SWFS') is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina's. De inhoud: a) verstrekt niet noodzakelijk exhaustieve, volledige, exacte of actuele informatie; b) bevat soms links naar externe pagina's waarover wij geen controle uitoefenen, waar we de inhoud niet van kennen en waarvoor we niet verantwoordelijk zijn; c) verstrekt geen professioneel of juridisch advies.

Wij kunnen niet garanderen dat een online beschikbaar document het exacte afschrift is van een officieel goedgekeurde tekst.

Indien u een fout vindt in deze pagina's, vragen wij u niettemin ons daarvan op de hoogte te brengen, zodat we deze zo snel mogelijk kunnen rechtzetten.

Het is verboden om de inhoud van deze webpagina's te reproduceren, te kopiëren, te gebruiken, te verdelen, te verhandelen, openbaar te maken of op een andere manier aan te wenden zonder de uitdrukkelijke toestemming van SWFS. Wij waarschuwen uitdrukkelijk dat dergelijke activiteiten zullen worden gestraft in overeenkomst met de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten.

SWFS vereenzelvigt zich niet noodzakelijk met de informatie en meningen op deze webpagina's.

SWFS is niet aansprakelijk wanneer een gebruiker misbruik maakt van deze webpagina's.

SWFS is niet aansprakelijk voor informatie die niet in deze webpagina's is opgenomen en daardoor niet direct wordt gecontroleerd of gepubliceerd door of in naam van SWFS. SWFS is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de inhoud en informatie op webpagina's van derden, die met links verbonden zijn aan de webpagina's van SWFS.

SWFS behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze webpagina's naar eigen goeddunken bij te werken of te verwijderen of de toegang ertoe tijdelijk of definitief te beperken of te verhinderen.

SWFS is niet verplicht om de informatie en meningen die gebruikers verstrekken in open forums op deze webpagina's, te controleren. SWFS behoudt zich wel het recht voor om informatie of meningen van gebruikers van zijn webpagina's te verwijderen als deze strijdig zijn met de van kracht zijnde wet, in het bijzonder wanneer ze de fundamentele rechten en vrijheden van personen schenden.

Wanneer een wachtwoord of gebruikersnaam nodig is om een service binnen deze webpagina's te gebruiken, is het de plicht van de gebruiker om deze geheim te houden en met de nodige omzichtigheid te gebruiken. Wanneer een gebruiker zijn of haar wachtwoord verliest of niet voldoende beschermt, is hij of zij aansprakelijk voor het gebruik dat derden ervan maken.

SWFS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF ANDERE SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBPAGINA OF VAN ENIGE ANDERE WEBPAGINA WAAR DE GEBRUIKER NAAR DOORKLIKT VANAF DEZE PAGINA, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, BEDRIJFSSTILLEGGING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS VERWERKT IN HET SYSTEEM VAN DE GEBRUIKER, ZELFS ALS WE UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.