Small World Money Transfer
Small World Financial Services - Finanzas
Powrót do góry

Regulamin usługi

Polityka prywatności.

Zgodnie z art. 5 hiszpańskiej ustawy organicznej nr 15/1999 z 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych, w którym jest mowa o prawie do informacji odnośnie przechowywania danych, przekazujemy następujące informacje: Podane nam przez Państwa dane osobowe umieściliśmy w bazie danych, która została zgłoszona, zgodnie z wymogami, w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Baza ta jest prowadzona przez grupę SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES (dalej zwaną SMALL WORLD), która zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych danych. Dane zostały zebrane w celu umożliwienia nam informowania Państwa o organizowanych wydarzeniach i wysyłania komunikatów i informacji dotyczących działań marketingowych grupy SMALL WORLD, w tym wiadomości o wydarzeniach, ofertach, uruchomieniu usług i specjalnych działaniach związanym (1) z Państwa udziałem w programie Club VIP Small World, a także w celu przesyłania ankiet dotyczących badania rynku. Przekazane dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Przekazując nam swoje dane, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych we wskazanym celu, chyba że w terminie trzydziestu dni usuną je Państwo w ten sam sposób, w jaki zostały przekazane. Zgodnie z treścią art. 15 i następnymi hiszpańskiej ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów zawartych w rozporządzeniu wydanym do tej ustawy, zatwierdzonym dekretem królewskim nr 1720/2007 z 21 grudnia 2007 r., mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie organicznej nr 15/1999 o ochronie danych osobowych i innych przepisach obowiązujących w tym zakresie, poprzez zwrócenie się do SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, adres: Paseo del Club Deportivo, 1, Edificio 13 Planta Baja, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) lub za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta, wysyłając e-mail na następujący adres: (2);

Niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w programie Small World Club VIP i stanowi część Regulaminu dotyczącego realizacji przekazów pieniężnych, mającego zastosowanie do wszystkich spółek wchodzących w skład grupy Small World Financial Services Group Ltd: LCC Trans-Sending Ltd, Ltd (3) Bayba, Express Funds Ltd, Global Link Ltd, Ltd Swiss Transfers (4 – Swiss Transfer Ltd), Pronto Envíos Ltd, Ltd UNO (5-UNO Ltd), Universal de Envíos Ltd i Choice Money Transfers Ltd. Uczestnictwo w programie wymaga wyrażenia zgody na podane zasady i warunki.

Korzyści, jakie może uzyskać uczestnik programu Club VIP Small World to nagrody, takie jak karty, kupony i punkty, stanowiące własność grupy Small World. Small World zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany warunków działania programu Club VIP Small World w każdej chwili.

ZAPISY

1. Aby skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje program Club VIP Small World, uczestnicy muszą być aktywnymi klientami Small World. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności na etapie tego procesu prosimy o kontakt z infolinią Small World w kraju, w którym korzystają Państwo z naszych usług.

Aby móc zarejestrować się w programie Club VIP Small World, zainteresowany klient powinien wykonać co najmniej trzy operacje w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W zależności od liczby transakcji wykonywanych rocznie klient będzie mógł zmienić na wyższy swój poziom uczestnictwa w programie. Poziomy uczestnictwa są następujące: Brązowy(6-brazowy), srebrny i złoty.

2. Uczestnicy powinni podać podczas rejestracji swoje dane osobowe, takie jak e-mail, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, jeśli zostaną o to poproszeni, a także powinni poinformować spółkę Small World o zmianie tych danych. Small World nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów wynikającą z braku podania aktualnych danych. Uczestnicy, którzy nie wykonają w okresie dłuższym niż 1 miesiąc żadnej transakcji, rozpoczną ponownie uczestnictwo w programie od poziomu brązowego, a korzyści przyznane im na wyższym poziomie zostaną wycofane. Dane uczestników programu muszą być aktualizowane co najmniej raz w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, uczestnik może zostać wykluczony z programu i straci wszystkie punkty lub kupony zebrane do tej pory.

3. Do programu Club VIP Small World można zapisać się w jednej z naszych placówek, u naszych przedstawicieli lub dzwoniąc na infolinię.

KARTA CLUB VIP SMALL WORLD

4. Obowiązkiem uczestnika programu jest bezpieczne przechowywanie karty Club VIP Small World oraz nieujawnianie danych dostępu do konta uczestnika, takich jak dane rejestracji lub dane beneficjenta. Small World nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie tego wymogu przez uczestnika i nie gwarantuje bezpieczeństwa ani nie zobowiązuje się do przechowania karty. Jeśli uczestnik zgubi kartę, będzie mógł za opłatą otrzymać nową.

5. Karta Club VIP Small World może być używana jedynie do transakcji realizowanych w placówkach Small World lub w biurach aktywnych przedstawicieli naszej firmy. Aby wykonać przelew za pośrednictwem infolinii, na dowód uczestnictwa w programie należy jedynie podać numer swojej karty konsultantowi.

6. Karta uczestnictwa w programie Club VIP Small World w każdej swojej wersji jest przypisana do danego klienta i nie można jej przekazywać osobom trzecim ani nie dopuszcza się możliwości wydania jej duplikatu. Jednakże rodzina i znajomi uczestnika mogą oczywiście poprosić o wydanie także im kart Club VIP Small World.

7. Karta Club VIP Small World nie stanowi środka płatniczego ani nie może być używana w celach handlowych.

8.W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego procesu logowania się do konta, Small World zada Państwu pytania zabezpieczające (procedura Poznaj Swojego Klienta / KYC — Know Your Customer), celem uzupełnienia rejestracji lub dokonania aktualizacji danych.

PUNKTY / NAGRODY

9. Nagrody w programie Club VIP Small World nie podlegają w żadnym wypadku wymianie na gotówkę. Warunki użytkowania, zamiany punktów na nagrody i usługi objęte programem Club VIP Small World mogą ulec zmianie w każdej chwili. W przypadku wprowadzenia zmiany w zakresie usług oferowanych w ramach programu, uczestnicy zostaną poinformowani o tym za pośrednictwem różnych kanałów. Informacje o zmianie zostaną opublikowane w naszych placówkach, w biurach naszych przedstawicieli oraz zostaną przesłane bezpośrednio drogą e-mailową.

10. Nagrody zebrane w programie Club VIP Small World mogą zostać wymienione jedynie w naszych placówkach, w biurach naszych przedstawicieli oraz za pośrednictwem infolinii Small World.

11. Uczestnicy są zobowiązani do używania karty Club VIP Small World lub specjalnego kodu do odebrania nagród przyznanych im w programie Club VIP Small World.

12. Uczestnicy programu otrzymają rabat do wysokości 50% na prowizję za wykonanie przelewu, o czym zostaną wcześniej poinformowani drogą e-mailową, a rabat ten w niektórych krajach może wzrosnąć nawet do 100%. Small World Financial Services zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta i wydania kart lub nagród, jeśli zachodzi podejrzenie naruszenia zasad, podania fałszywych informacji lub oszustwa.

13. W czasie obowiązywania specjalnych promocji i innych kampanii, uczestnicy programu będą otrzymywali jedynie punkty promocyjne zgodnie z zasadami programu Club VIP Small World.

OGRANICZENIA I WARUNKI

14.Small World Financial Services Group Ltd może wprowadzić ograniczenia co do liczby nagród, jakie mogą zostać przyznane w krajach, w których będą dostępne dodatkowe nagrody. Promocje indywidualne mogą podlegać różnym ograniczeniom, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. Każdy udział w promocji w innym celu niż na użytek osobisty może zostać uznany za naruszenie zasad programu Club VIP Small World.

15. Small World Financial Services Group Ltd nie ma obowiązku przyznania nagród w ramach programu Club VIP Small World, jeśli nie będą one ściśle wynikały z liczby transakcji zrealizowanych w uwzględnianym okresie.

16. Nagrody dostępne w programie Club VIP Small World powinny zostać wykorzystane w całości w jednej transakcji, nie dopuszcza się możliwości zmiany. Nagrody można zrealizować na pokrycie części płatności za jedną transakcję.

17. Po wydaniu nagrody może ona zostać wycofana lub anulowana, jeśli Small World Financial Services Group Ltd stwierdzi, że jej wykorzystanie narusza regulamin lub jeśli nagroda została przyznana w wyniku błędu. Żadne działanie podjęte przez nasz personel indywidualnie nie będzie mogło zmienić niniejszego regulaminu.

18. Jeśli dana transakcja zostanie anulowana z jakiegokolwiek powodu, a kwota przekazu zostanie zwrócona w całości lub części, Small World Financial Services Group Ltd zastrzega sobie prawo do wycofania zebranych punktów lub nagród za zrealizowanie takiej transakcji, także w przypadku transakcji, które będą opiewały na sumę niższą niż początkowo.

19. Jeśli transakcja, która została wykonana z wykorzystaniem punktów zebranych w programie, zostanie anulowana, punkty te zostaną ponownie naliczone na konto, jeśli zostanie to uznane za konieczne. W żadnym wypadku nie następuje zwrot gotówki.

20. Niektóre kraje lub usługi mogą zostać wykluczone z programu Club VIP Small World według uznania spółki Small World Financial Services Group Ltd, przede wszystkim, gdy są objęte innymi promocjami lub jeśli Small World przestanie prowadzić w krajach tych swoją działalność.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

21. Wszyscy uczestnicy programu Club VIP Small World powinni zawsze mieć miejsce zamieszkania w kraju, w którym wykonują transakcje, oraz być osobami pełnoletnimi.

22.Uczestnicy mają prawo do posiadania tylko jednego konta w ramach programu Club VIP Small World. Small World zastrzega sobie prawo do odmowy założenia, połączenia lub usunięcia kont, gdy tylko uzna to za stosowne.

23. Small World będzie miał prawo do: niewyrażenia zgody na rejestrację, unieważnienia lub usunięcia konta uczestnictwa w programie Club VIP Small World, unieważnienia karty i nagrody, w jakiejkolwiek formie i/lub wykluczenia uczestnika z programu Club VIP Small World w każdej chwili, jeśli istnieje uzasadnione przekonanie co do tego, że dokonano:

b) naruszenia lub próby naruszenia niniejszego regulaminu i/lub regulaminu dotyczącego części opcjonalnych programu lub

c) wszelkich działań w związku z uczestnictwem w programie Club VIP Small World, obejmujących kradzież, czyn niedozwolony, podanie fałszywych informacji lub oszustwo oraz jeśli dany uczestnik działałby w złej wierze.

d) jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu programu Club VIP Small World lub Regulaminu spółek należących do grupy Small World.

24. Uczestnicy nie będą mieli prawa w żadnym wypadku do otrzymania punktów lub kuponów przysługujących członkowi rodziny lub znajomemu.

25. Uczestnicy mogą w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie Club VIP Small World. Rezygnacja z uczestnictwa w programie Club VIP Small World oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na utratę zebranych nagród, punktów lub kuponów, jakie zostały mu już przyznane lub do których uczestnik uzyskał prawo.

26. Uczestnicy, którzy nie dokonają żadnej transakcji w ciągu 3 miesięcy, mogą zostać wykluczeni z programu Club VIP Small World i jeśli zechcą ponownie w nim uczestniczyć, będą musieli na nowo się zarejestrować..

27. Uczestnik powinien podać podczas rejestracji aktywny adres e-mail. W czasie obowiązywania promocji lub ofert specjalnych, kwota nagród może różnić się w zależności od kraju, do którego wysyłane są pieniądze, kwoty i czasu wykonania operacji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

28. Small World Financial Services Group Ltd zastrzega sobie prawo do wysyłania komunikatów listem zwykłym.

29.Small World Financial Services Group Ltd może ograniczyć przyznawanie nagród w stosunku do wybranych uczestników, a także wykluczyć uczestników, którzy są objęci działaniami promocyjnymi.

30. Te postanowienia regulaminu wchodzą w życie 20 lipca 2012 r. i będą obowiązywały i podlegały interpretacji zgodnie z przepisami prawa każdego kraju, w którym będzie obowiązywał ten program. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sądy danego kraju. Small World Financial Services Group Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany tego regulaminu w każdej chwili, w związku ze zmianą przepisów, strategii handlowej lub polityki firmy. Aktywni uczestnicy, którzy dalej będą uczestniczyli w programie, automatycznie i jednoznacznie wyrażają zgodę na zmiany regulaminu.

31. Regulamin ten nie dotyczy klientów, którzy nie biorą udziału w programie, a zatem nie będą mieli prawa do roszczeń z tytułu regulaminu, z wyjątkiem osób trzecich będących przedstawicielem prawnym uczestnika programu, któremu przysługuje prawo do uzasadnionej obrony.

32. Regulaminy drukowane dostępne w naszych placówkach mogą być nieaktualne i nie uwzględniać ostatnich zmian. Aktualny regulamin programu można znaleźć na stronie internetowej

www.smallworldfs.com.

(1) związanych

(2) there is information that customer can send email but there is no email address please can you provide it

(3) Bayba Ltd